Zadania psychologa w szkole

Zadania psychologa w szkole

Pracę psychologa w szkole określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Według aktualnych przepisów do obowiązków psychologa zatrudnionego w szkole  należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jakimi metodami posługuje się psycholog?

  • prowadzi rozmowę, słucha, obserwuje;
  • może prowadzić badania psychologiczne (test, kwestionariusz);
  • uświadamia mechanizmy działania, podpowiada jak można coś zmienić, ale NIE ZMIENIA nikogo (za zmianę odpowiedzialna jest osoba zgłaszająca się do psychologa);
  • nie prowadzi terapii długoterminowej – w razie potrzeby wskazuje miejsce, gdzie można szukać dalszej pomocy.

Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa. Praca z psychologiem jest dobrowolna.

Gabinet psychologa szkolnego jest połączony z gabinetem pedagoga szkolnego i znajduje się na I piętrze w pokoju nr 15.

Godziny pracy:

Wtorek 10:15 – 12:45

Piątek 9.30 – 12.30

Zapraszam uczniów, którzy:

- mają trudności w nauce lub w kontaktach z innymi

- nie wiedzą, jak poradzić sobie ze stresem

- chcą przygotować się do wystąpienia publicznego

- doświadczają sytuacji kryzysowej

- mają kłopoty z właściwym zachowaniem

- są zainteresowani własnym rozwojem

- zastanawiają się, jak budować dobre związki

- chcą porozmawiać o czymś, co jest dla nich ważne

- chcą poradzić się w jakiejś sprawie.

Ciekawe linki

Polskie Towarzystwo Dysleksji  http://www.ptd.edu.pl/

Polskie Towarzystwo ADHD  http://www.ptadhd.pl/

Stowarzyszenie „Aktywnie przeciw depresji”  http://www.depresja.org/

Grupa Edukatorów Seksualnych „Ponton”  http://ponton.org.pl/

Fundacja Dzieci Niczyje  http://fdn.pl/

Centralna Komisja Egzaminacyjna  http://cke.edu.pl/

Do poczytania

Dla uczniów, którzy interesują się psychologią, są zainteresowani własnym rozwojem:

  1. Dale Carlson, Hannah Carlson – „Wszystko OK? Psychologia dla nastolatków”. Wydawnictwo Rebis.
  2. Leo F. Buscaglia – „ Sztuka bycia sobą”. GWP.
  3. Leo F. Buscaglia – „Droga byka”. GWP.
  4. Elliot Aronson – „Człowiek – istota społeczna”. Wydawnictwo Naukowe PWN.